Map trong Java là gì? Cách dùng Map trong Java đơn giản nhất

Map trong Java
Trong lập trình Java, Map là một cấu trúc dữ liệu quan trọng và mạnh mẽ. Nó cung cấp một cách để lưu trữ và quản lý các cặp key-value, giúp bạn có thể ánh xạ và truy cập dữ liệu dễ dàng theo khóa.
Trong loạt bài này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về Map trong Java, bao gồm cách khai báo, thao tác với phần tử, duyệt qua các phần tử, tìm kiếm và xóa phần tử, cùng với những ví dụ minh họa thực tế. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu quan trọng này và áp dụng nó một cách hiệu quả trong việc phát triển ứng dụng Java của mình.

Map trong Java là gì?

Trong Java, Map là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ và quản lý các cặp key-value (khóa-giá trị). Mỗi phần tử trong Map là một cặp key-value duy nhất, trong đó key là duy nhất và không thay đổi, và giá trị có thể được truy cập thông qua key tương ứng.
Map trong Java được thực hiện thông qua các lớp cụ thể như HashMap, LinkedHashMap, và TreeMap. Mỗi lớp cài đặt Map có cách thức lưu trữ và sắp xếp khác nhau, nhưng chúng đều cung cấp các phương thức chung để thao tác với dữ liệu.
Một số khái niệm quan trọng liên quan đến Map trong Java bao gồm:
 • Key: Là khóa duy nhất được sử dụng để truy cập và xác định giá trị trong Map. Mỗi key trong Map phải là duy nhất.
 • Value: Là giá trị được lưu trữ và quản lý bởi Map. Một Map có thể chứa nhiều giá trị giống nhau, nhưng các key tương ứng phải khác nhau.
 • Entry: Là một cặp key-value trong Map. Mỗi entry trong Map là duy nhất và có thể truy cập thông qua các phương thức của Map.

Xem thêm: MySQL là gì? Tổng hợp thông tin MySQL từ cơ bản đến nâng cao

Sử dụng Map trong Java

Để sử dụng Map trong Java, bạn cần import gói (import java.util.Map;) và sau đó tạo một đối tượng Map từ một trong các lớp cài đặt như HashMap, LinkedHashMap, hoặc TreeMap. Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng HashMap:
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 
public class MapExample {
       public static void main(String[] args) {
             // Tạo một đối tượng Map (HashMap)
             Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 
             // Thêm cặp key-value vào Map
             map.put("apple", 5);
             map.put("banana", 3);
             map.put("orange", 2);
 
             // Truy xuất giá trị dựa trên keyint appleQuantity = map.get("apple");
             System.out.println("Số lượng táo: " + appleQuantity);
 
             // Kiểm tra sự tồn tại của một keyboolean hasMango = map.containsKey("mango");
             System.out.println("Có xoài trong Map? " + hasMango);
 
             // Duyệt qua các entry trong Mapfor (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
             String key = entry.getKey();
             int value = entry.getValue();
             System.out.println(key + " - " + value);
 
             }
 
             // Loại bỏ một entry từ Map
             map.remove("banana");
 
             // Kiểm tra kích thước của Mapint size = map.size();
             System.out.println("Kích thước của Map: " + size);
 
            // Xóa tất cả các entry trong Map
            map.clear();
 
            // Kiểm tra Map có rỗng khôngboolean isEmpty = map.isEmpty();
            ystem.out.println("Map có rỗng không? " + isEmpty);
      }
}
Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng HashMap để tạo một đối tượng Map. Sau đó, chúng ta đã thêm các cặp key-value vào Map, truy xuất giá trị bằng cách sử dụng key, kiểm tra sự tồn tại của một key, duyệt qua các entry trong Map, loại bỏ một entry, kiểm tra kích thước và kiểm tra xem Map có rỗng không.
Lưu ý rằng thao tác với Map có thể thay đổi tùy thuộc vào lớp cài đặt được sử dụng. Ví dụ, HashMap không đảm bảo thứ tự duy trì của các entry, trong khi LinkedHashMap duy trì thứ tự chèn và TreeMap sắp xếp các entry theo thứ tự tự nhiên của key.
Hãy sử dụng Map trong Java khi bạn cần lưu trữ các cặp key-value và thực hiện các thao tác tìm kiếm, thêm, loại bỏ và duyệt qua dữ liệu theo key.
Xem thêm: Theme WordPress là gì? Tổng hợp kiến thức về Theme WordPress

Thao tác với Map trong Java

Thêm phần tử vào Map trong Java

Để thêm phần tử vào một đối tượng Map trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức put(key, value). Phương thức này cho phép bạn thêm một cặp key-value vào Map hoặc cập nhật giá trị cho một key đã tồn tại. Dưới đây là cú pháp và ví dụ minh họa:
Cú pháp:
 1. map.put(key, value);
Ví dụ:
 1. import java.util.HashMap;
 2. import java.util.Map;
 3.  
 4. public class MapExample {
 5.       public static void main(String[] args) {
 6.             Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 7.  
 8.             // Thêm các cặp key-value vào Map
 9.             map.put("apple", 5);
 10.             map.put("banana", 3);
 11.             map.put("orange", 2);
 12.  
 13.            System.out.println(map); // Output: {apple=5, banana=3, orange=2}// Cập nhật giá trị cho một key đã tồn tại
 14.            map.put("apple", 10);
 15.  
 16.            System.out.println(map); // Output: {apple=10, banana=3, orange=2}
 17.      }
 18. }
Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng Map sử dụng HashMap và thêm các cặp key-value vào Map bằng cách sử dụng phương thức put(). Sau đó, chúng ta đã cập nhật giá trị cho key “apple” bằng cách gọi lại put() với key đã tồn tại.
Lưu ý rằng nếu key đã tồn tại trong Map, giá trị mới sẽ ghi đè lên giá trị hiện có. Nếu key chưa tồn tại, một entry mới sẽ được thêm vào Map với key và giá trị tương ứng.
Hãy sử dụng phương thức put() để thêm phần tử vào Map khi bạn cần lưu trữ và quản lý các cặp key-value trong Java.
Xem thêm: Dịch vụ thiết kế website Hồ Chí Minh uy tín, chuyên nghiệp – WEBBOX Thiết kế website thương hiệu

Duyệt các phần tử trong Map

Để duyệt qua các phần tử trong một đối tượng Map trong Java, bạn có thể sử dụng vòng lặp for-each hoặc sử dụng phương thức entrySet() kết hợp với vòng lặp for-each. Dưới đây là các cách để duyệt qua các phần tử trong Map:
 1. Sử dụng vòng lặp for-each trực tiếp trên Map:
 1. Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 2. map.put("apple", 5);
 3. map.put("banana", 3);
 4. map.put("orange", 2);
 5. for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
 6.       String key = entry.getKey();
 7.       int value = entry.getValue();
 8.       System.out.println(key + " - " + value);
 9. }
 1. Sử dụng phương thức entrySet() kết hợp với vòng lặp for-each:
 1. Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 2. map.put("apple", 5);
 3. map.put("banana", 3);
 4. map.put("orange", 2);
 5. for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
 6.       String key = entry.getKey();
 7.       int value = entry.getValue();
 8.       System.out.println(key + " - " + value);
 9. }
Cả hai cách trên đều cho kết quả tương tự. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta lấy key và value của từng entry bằng cách sử dụng phương thức getKey()getValue() của Map.Entry. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng key và value để thực hiện các xử lý hoặc in ra giá trị.
Lưu ý rằng Map không đảm bảo thứ tự duy trì của các entry, do đó, thứ tự của các phần tử trong Map có thể không giống với thứ tự chúng được thêm vào.
Hãy sử dụng các cách trên để duyệt qua các phần tử trong Map khi bạn cần truy xuất và thực hiện các thao tác trên các cặp key-value trong Java.
Xem thêm: UX/UI Website là gì? Cách tối ưu UI/UX chuẩn SEO

Tìm kiếm phần tử trong Map

Để tìm kiếm một phần tử trong đối tượng Map trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức containsKey() hoặc containsValue(). Dưới đây là cách sử dụng các phương thức này:
 1. Sử dụng phương thức containsKey() để kiểm tra sự tồn tại của một key trong Map:
 1. Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 2. map.put("apple", 5);
 3. map.put("banana", 3);
 4. map.put("orange", 2);
 5. boolean containsKey = map.containsKey("apple");
 6. System.out.println("Có key 'apple' trong Map: " + containsKey);
 1. Sử dụng phương thức containsValue() để kiểm tra sự tồn tại của một value trong Map:
 1. Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
 2. map.put("apple", 5);
 3. map.put("banana", 3);
 4. map.put("orange", 2);
 5. boolean containsValue = map.containsValue(3);
 6. System.out.println("Có value 3 trong Map: " + containsValue);
Cả hai phương thức trên sẽ trả về true nếu key hoặc value được tìm thấy trong Map, và false nếu không tìm thấy.
Lưu ý rằng việc tìm kiếm key hoặc value trong Map sẽ được thực hiện dựa trên việc so sánh bằng phương thức equals(). Do đó, đảm bảo rằng các key và value trong Map đã được cài đặt đúng cách để so sánh chính xác.
Hãy sử dụng phương thức containsKey()containsValue() khi bạn cần kiểm tra sự tồn tại của key hoặc value trong đối tượng Map trong Java.

Các phương của Map trong Java

Các phương thức chính được cung cấp bởi Map trong Java bao gồm:
 • put(K key, V value): Thêm một cặp key-value vào Map.
 • get(Object key): Trả về giá trị tương ứng với key được chỉ định trong Map.
 • containsKey(Object key): Kiểm tra xem Map có chứa key đã cho hay không.
 • containsValue(Object value): Kiểm tra xem Map có chứa giá trị đã cho hay không.
 • remove(Object key): Loại bỏ một entry khỏi Map dựa trên key đã cho.
 • size(): Trả về số lượng entry trong Map.
 • isEmpty(): Kiểm tra xem Map có rỗng hay không.
 • clear(): Xóa tất cả các entry trong Map.
 • keySet(): Trả về một Set chứa tất cả các key trong Map.
 • values(): Trả về một Collection chứa tất cả các giá trị trong Map.
 • entrySet(): Trả về một Set chứa tất cả các entry trong Map.
Map trong Java rất hữu ích khi bạn cần lưu trữ và truy xuất dữ liệu dựa trên một khóa duy nhất. Nó cung cấp các phương thức và toán tử để thực hiện các thao tác tìm kiếm, thêm, loại bỏ và duyệt qua các cặp key-value trong cấu trúc dữ liệu.
Khám phá về Map trong Java giống như tìm hiểu về bản đồ cho website của bạn. Tại WEBBOX, chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức vững về Map mà còn cung cấp dịch vụ chăm sóc website của bạn một cách chuyên nghiệp.

Lời kết

Trên đây là một số phương thức và thao tác cơ bản với đối tượng Map trong Java. Map là một cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ trong Java, cho phép lưu trữ các cặp key-value và thực hiện các thao tác tìm kiếm, thêm, xóa, duyệt và kiểm tra sự tồn tại của phần tử.
Khi làm việc với Map, bạn có thể lựa chọn giữa các lớp cài đặt khác nhau như HashMap, LinkedHashMap, TreeMap, tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Mỗi lớp cài đặt có những đặc điểm riêng, như thứ tự duy trì, khả năng sắp xếp, và hiệu suất trong các thao tác khác nhau.
Đối với những ứng dụng phức tạp hơn, Map là một công cụ hữu ích để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng các phương thức và thao tác của Map, bạn có thể xây dựng các hệ thống quản lý dữ liệu linh hoạt và mạnh mẽ.
Nắm vững kiến thức về Map và sử dụng nó một cách hiệu quả sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng trong các ứng dụng Java của mình.
Hy vọng rằng thông tin mà WEBBOX – Thiết kế website thương hiệu chia sẻ đã giúp bạn hiểu về Map trong Java và cung cấp cho bạn một nền tảng để khám phá và sử dụng mạnh mẽ cấu trúc dữ liệu này trong công việc lập trình của mình.
Đọc thêm  Elementor - Plugin Thiết Kế Trang Web Hiệu Quả

Tags :

Chia sẻ ngay :

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Bảng Giá Thiết Kế Website Thương Hiệu Cho Doanh Nghiệp
Dịch vụ thiết kế website thương hiệu cho doanh nghiệp tại WEBBOX là một hành trình mang tính chiến lược,...
Set trong Java
Set trong Java là gì? Tất tần tật kiến thức về Set trong Java
Trong lĩnh vực lập trình chắc hẳn các bạn đã từng nghe về Set trong Java, Set là một cấu trúc dữ liệu...
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x

Tư vấn giải pháp website tốt nhất cho doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.