Các Kiểu dữ liệu trong PHP phổ biến nhất

Các Kiểu dữ liệu trong PHP
PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng web động. Với PHP, bạn có khả năng xây dựng các trang web tương tác, xử lý dữ liệu và tạo ra những trải nghiệm động cho người dùng. Để làm được điều đó, việc hiểu và sử dụng các kiểu dữ liệu trong PHP là cực kỳ quan trọng.

Tổng quan về các kiểu dữ liệu trong PHP

Các Kiểu dữ liệu trong PHP

Trong PHP, có một số kiểu dữ liệu cơ bản được sử dụng để lưu trữ và xử lý thông tin. Dưới đây là một tổng quan về các kiểu dữ liệu quan trọng trong PHP:
Kiểu dữ liệu Mô tả Ví dụ
Chuỗi (String) Lưu trữ và xử lý các đoạn văn bản “Hello World”, ‘12345’
Số nguyên Lưu trữ các giá trị số nguyên không có phần thập phân 0, 10, -20, 100
Số thực Lưu trữ các giá trị số có phần thập phân 3.14, -2.5, 10.8
Boolean Biểu thị trạng thái logic (đúng/sai) true, false
Mảng (Array) Lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất [1, 2, 3], [‘apple’, ‘banana’, ‘orange’]
Đối tượng Tạo các đối tượng với thuộc tính và phương thức riêng class Person { … }
Null Biểu thị giá trị không tồn tại hoặc không xác định null
Tài liệu Tham chiếu đến một tài nguyên bên ngoài file resource, database connection

Các kiểu dữ liệu trong PHP

 

Kiểu INT (số nguyên)

Kiểu dữ liệu số nguyên (Integer) trong PHP được sử dụng để lưu trữ các giá trị số nguyên không có phần thập phân. Kiểu INT trong PHP có các đặc điểm sau:
 1. Phạm vi giá trị: Kiểu INT có thể lưu trữ các giá trị số nguyên từ -2147483648 đến 2147483647 trên hầu hết các hệ thống PHP 32-bit. Trên các hệ thống 64-bit, phạm vi tăng lên đến -9223372036854775808 đến 9223372036854775807.
 2. Không có phần thập phân: Kiểu INT chỉ lưu trữ các giá trị số nguyên không có phần thập phân. Nếu bạn gán một giá trị số có phần thập phân cho một biến INT, phần thập phân sẽ bị mất đi và chỉ giữ lại phần nguyên.
Ví dụ về việc sử dụng kiểu INT trong PHP:
 1. $age = 25; // Gán giá trị số nguyên 25 cho biến $age$quantity = -10; // Gán giá trị số nguyên -10 cho biến $quantity// Phép tính với kiểu INT$total = $age + $quantity; // Kết quả sẽ là 15// Kiểm tra kiểu dữ liệu INTif (is_int($age)) {
 2.         echo "Biến \$age có kiểu INT";
 3. } else {
 4.         echo "Biến \$age không có kiểu INT";
 5. }
Trong ví dụ trên, biến $age$quantity đều được khai báo với kiểu INT và lưu trữ các giá trị số nguyên. Chúng ta có thể thực hiện các phép tính và kiểm tra kiểu dữ liệu sử dụng hàm is_int().
nguyên)

Kiểu số thực

Kiểu dữ liệu số thực (Float) trong PHP được sử dụng để lưu trữ các giá trị số có phần thập phân. Kiểu số thực cho phép bạn làm việc với các con số chứa phần nguyên và phần thập phân. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu số thực trong PHP:
 1. Độ chính xác: Kiểu số thực trong PHP sử dụng kiểu dữ liệu dấu chấm động (floating-point) để lưu trữ số thực. Tuy nhiên, do cách biểu diễn số thực trong máy tính, có thể xảy ra hiện tượng mất chính xác (precision loss) trong các phép tính số học. Do đó, nên cẩn thận khi so sánh các giá trị số thực trong PHP.
 2. Số thập phân: Kiểu số thực cho phép bạn lưu trữ và xử lý các giá trị số có phần thập phân. Phần thập phân được biểu diễn bằng dấu chấm động (floating-point) và có độ chính xác hạn chế.
Ví dụ về việc sử dụng kiểu số thực trong PHP:
 1. $price = 9.99; // Gán giá trị số thực 9.99 cho biến $price$discount = 0.15; // Gán giá trị số thực 0.15 cho biến $discount// Phép tính với kiểu số thực$total = $price - ($price * $discount); // Kết quả sẽ là 8.49// Kiểm tra kiểu dữ liệu số thựcif (is_float($price)) {
 2.       echo "Biến \$price có kiểu số thực";
 3. } else {
 4.       echo "Biến \$price không có kiểu số thực";
 5. }
Trong ví dụ trên, biến $price$discount được khai báo với kiểu số thực và lưu trữ các giá trị số có phần thập phân. Chúng ta có thể thực hiện các phép tính và kiểm tra kiểu dữ liệu sử dụng hàm is_float().

Kiểu Boolean

Kiểu dữ liệu Boolean trong PHP chỉ có hai giá trị có thể: true (đúng) hoặc false (sai). Kiểu Boolean thường được sử dụng để biểu thị trạng thái logic, như điều kiện đúng hoặc sai trong các biểu thức điều kiện và vòng lặp. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu Boolean trong PHP:
 1. Giá trị: Kiểu Boolean có hai giá trị chính là true và false. Giá trị true biểu thị trạng thái đúng, còn giá trị false biểu thị trạng thái sai.
 2. Phép gán: Để gán giá trị Boolean cho một biến, bạn có thể sử dụng từ khóa true hoặc false.
Ví dụ về việc sử dụng kiểu Boolean trong PHP:
 1. $loggedIn = true; // Gán giá trị true cho biến $loggedIn$enabled = false; // Gán giá trị false cho biến $enabled// Sử dụng kiểu Boolean trong biểu thức điều kiệnif ($loggedIn) {
 2.         echo "Người dùng đã đăng nhập.";
 3. } else {
 4.         echo "Người dùng chưa đăng nhập.";
 5. }
 6. // Sử dụng kiểu Boolean trong vòng lặpwhile ($enabled) {
 7.         // Thực hiện một số công việc
 8. }
Trong ví dụ trên, biến $loggedIn$enabled được khai báo với kiểu Boolean và lưu trữ giá trị true và false tương ứng. Chúng ta có thể sử dụng kiểu Boolean trong các biểu thức điều kiện và vòng lặp để kiểm tra và điều khiển luồng của chương trình.

Kiểu chuỗi

Kiểu dữ liệu chuỗi (String) trong PHP được sử dụng để lưu trữ và xử lý các đoạn văn bản. Chuỗi là một chuỗi các ký tự, bao gồm các chữ cái, số, ký tự đặc biệt và khoảng trắng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu chuỗi trong PHP:
 1. Khai báo chuỗi: Để khai báo một chuỗi trong PHP, bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn (”) hoặc dấu nháy kép (“”). Ví dụ:
 1. $name = 'John';
 2. // Chuỗi được khai báo bằng dấu nháy đơn$message = "Hello, $name!"; // Chuỗi được khai báo bằng dấu nháy kép và có biến được nhúng vào bên trong
 1. Nối chuỗi: Để nối các chuỗi với nhau, bạn có thể sử dụng toán tử dấu chấm (.). Ví dụ:
 1. $firstName = 'John';
 2. $lastName = 'Doe';
 3. $fullName = $firstName . ' ' . $lastName;
 4. // Nối hai chuỗi và thêm một khoảng trắng giữa chúng
 1. Truy cập và thay đổi ký tự: Bạn có thể truy cập vào từng ký tự trong một chuỗi bằng cách sử dụng chỉ mục (index) của ký tự đó. Chú ý là chỉ mục của chuỗi bắt đầu từ 0. Ví dụ:
$str = ‘Hello’; echo $str[0]; // Kết quả là ‘H’, truy cập ký tự đầu tiên của chuỗi
 1. Độ dài chuỗi: Để lấy độ dài của một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm strlen(). Ví dụ:
 1. $str = 'Hello';
 2. $length = strlen($str);
 3. // Kết quả là 5, độ dài của chuỗi 'Hello'
 1. Các hàm xử lý chuỗi: PHP cung cấp một loạt các hàm xử lý chuỗi hữu ích, cho phép bạn thực hiện các thao tác như cắt chuỗi, tìm kiếm, thay thế, chuyển đổi kiểu chữ, vv.
Ví dụ về việc sử dụng kiểu chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong PHP:
 1. $str = 'Hello World';
 2. // Lấy độ dài chuỗi$length = strlen($str); // Kết quả là 11// Cắt chuỗi$substring = substr($str, 0, 5); // Kết quả là 'Hello'// Tìm kiếm chuỗi$position = strpos($str, 'World'); // Kết quả là 6// Thay thế chuỗi$newStr = str_replace('World', 'PHP', $str); // Kết quả là 'Hello PHP'
Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng các hàm strlen(), substr(), strpos()str_replace() để thực hiện các thao tác xử lý chuỗi như lấy độ dài chuỗi, cắt chuỗi, tìm kiếm và thay thế chuỗi.

Kiểu mảng

Kiểu dữ liệu mảng (Array) trong PHP được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các giá trị trong một biến duy nhất. Mảng là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt cho phép lưu trữ nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu trong một biến. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu mảng trong PHP:
 1. Khai báo mảng: Bạn có thể khai báo một mảng bằng cách sử dụng các cặp dấu ngoặc vuông ([]), hoặc sử dụng hàm array(). Ví dụ:
 1. $numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; // Mảng được khai báo bằng cách sử dụng cặp dấu ngoặc vuông$fruits = array('apple', 'banana', 'orange'); // Mảng được khai báo bằng cách sử dụng hàm array()
 1. Chỉ mục (Index): Các phần tử trong mảng được truy cập thông qua chỉ mục (index). Chỉ mục trong mảng bắt đầu từ 0 và tăng dần. Ví dụ:
 1. echo $numbers[0]; // Kết quả là 1, truy cập phần tử đầu tiên trong mảng $numbersecho $fruits[2]; // Kết quả là 'orange', truy cập phần tử thứ ba trong mảng $fruits
 1. Mảng liên hợp (Associative Array): Mảng liên hợp là một loại mảng trong PHP mà bạn có thể sử dụng các khóa (keys) chuỗi thay vì chỉ số số nguyên để truy cập các phần tử. Ví dụ:
 1. $person = [
 2.         'name' => 'John',
 3.         'age' => 30,
 4.         'email' => '[email protected]'
 5. ];
 6. echo $person['name']; // Kết quả là 'John', truy cập giá trị của khóa 'name' trong mảng $person
 1. Hàm xử lý mảng: PHP cung cấp một loạt các hàm xử lý mảng để thực hiện các thao tác như thêm/xóa phần tử, lặp qua mảng, sắp xếp, vv.
Ví dụ về việc sử dụng kiểu mảng và các hàm xử lý mảng trong PHP:
 1. $numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
 2. // Thêm phần tử vào mảng$numbers[] = 6; // Thêm phần tử 6 vào cuối mảng $numbers// Lặp qua mảngforeach ($numbers as $number) {
 3.     echo $number . ' '; // Kết quả: 1 2 3 4 5 6
 4. }
 5. // Đếm số phần tử trong mảng$count = count($numbers); // Kết quả là 6// Kiểm tra sự tồn tại của phần tử trong mảngif (in_array(3, $numbers)) {
 6.    echo 'Phần tử 3 tồn tại trong mảng $numbers.';
 7. } else {
 8.    echo 'Phần tử 3 không tồn tại trong mảng $numbers.';
 9. }
Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng các phép toán và hàm xử lý mảng như thêm phần tử, lặp qua mảng bằng vòng lặp foreach, đếm số phần tử trong mảng bằng hàm count(), và kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong mảng bằng hàm in_array().

Kiểu NULL

Kiểu dữ liệu NULL trong PHP biểu thị một biến không có giá trị hoặc không được khởi tạo. Khi một biến được gán giá trị NULL, nó sẽ không chứa bất kỳ giá trị nào khác. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu NULL trong PHP:
 1. Giá trị NULL: Kiểu NULL có một giá trị duy nhất là NULL. Khi một biến được gán giá trị NULL, nó sẽ không chứa bất kỳ giá trị nào khác và được coi là không tồn tại.
 2. Khởi tạo biến NULL: Bạn có thể khởi tạo một biến với giá trị NULL bằng cách sử dụng từ khóa null hoặc gán giá trị NULL cho biến. Ví dụ:
 1. $variable = null;
 2. // Khởi tạo biến $variable với giá trị NULL
 1. Kiểm tra giá trị NULL: Để kiểm tra xem một biến có giá trị NULL hay không, bạn có thể sử dụng toán tử kiểm tra bằng (==) hoặc kiểm tra bằng (===). Ví dụ:
 1. $variable = null;
 2. if ($variable == null) {
 3.     echo 'Biến có giá trị NULL.';
 4. }
 5. if ($variable === null) {
 6.     echo 'Biến có giá trị NULL.';
 7. }
Trong ví dụ trên, chúng ta khởi tạo biến $variable với giá trị NULL và sử dụng toán tử kiểm tra bằng (==) và kiểm tra bằng cả giá trị và kiểu (===) để kiểm tra xem biến có giá trị NULL hay không.
 1. Xóa biến: Bạn cũng có thể xóa một biến bằng cách sử dụng từ khóa unset(). Khi một biến bị xóa, nó sẽ không tồn tại nữa và được coi là NULL. Ví dụ:
 1. $variable = 10;
 2. unset($variable);
 3. if ($variable === null) {
 4.      echo 'Biến đã bị xóa và có giá trị NULL.';
 5. }
Trong ví dụ trên, biến $variable ban đầu có giá trị là 10, nhưng sau đó bị xóa bằng hàm unset(). Khi kiểm tra giá trị của biến sau khi xóa, nó được coi là NULL.

Kiểu Object

Kiểu dữ liệu Object trong PHP cho phép bạn tạo và sử dụng các đối tượng (objects) dựa trên các lớp (classes) đã được định nghĩa. Đối tượng là một thực thể độc lập trong chương trình, có các thuộc tính (properties) và phương thức (methods) riêng. Dưới đây là một số điểm quan trọng về kiểu Object trong PHP:
 1. Định nghĩa lớp (Class): Trước khi tạo đối tượng, bạn cần định nghĩa một lớp (class) để xác định các thuộc tính và phương thức của đối tượng. Ví dụ:
 1. class Person {
 2.        public $name;
 3.        public $age;
 4.        public function sayHello() {
 5.              echo 'Hello, my name is ' . $this->name;
 6.        }
 7. }
Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một lớp Person với hai thuộc tính là $name$age, cùng với một phương thức sayHello() để in ra thông tin của đối tượng.
 1. Tạo đối tượng: Sau khi định nghĩa lớp, bạn có thể tạo ra các đối tượng từ lớp đó bằng từ khóa new. Ví dụ:
 1. $person = new Person();
 2. $person->name = 'John';
 3. $person->age = 30;
 4. $person->sayHello(); // Kết quả: "Hello, my name is John"
Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một đối tượng $person từ lớp Person, gán giá trị cho các thuộc tính của đối tượng, và gọi phương thức sayHello() để in ra thông tin của đối tượng.
 1. Đối tượng và thuộc tính: Một đối tượng có thể có các thuộc tính để lưu trữ dữ liệu. Thuộc tính của đối tượng có thể được truy cập và gán giá trị bằng cách sử dụng toán tử ->. Ví dụ:
 1. $person = new Person();
 2. $person->name = 'John';
 3. echo $person->name; // Kết quả: "John"
Trong ví dụ trên, chúng ta truy cập vào thuộc tính $name của đối tượng $person và in ra giá trị của nó.
 1. Đối tượng và phương thức: Một đối tượng có thể có các phương thức để thực hiện các hành động. Phương thức của đối tượng có thể được gọi bằng cách sử dụng toán tử ->. Ví dụ:
 1. $person = new Person();
 2. $person->name = 'John';
 3. $person->sayHello(); // Kết quả: "Hello, my name is John"
Trong ví dụ trên, chúng ta gọi phương thức sayHello() của đối tượng $person để in ra thông tin của đối tượng.
 1. Đối tượng và lớp: Mỗi đối tượng thuộc vào một lớp cụ thể. Một lớp là bản thiết kế cho đối tượng, và nó xác định các thuộc tính và phương thức mà đối tượng có thể sử dụng. Bạn có thể tạo nhiều đối tượng từ cùng một lớp. Ví dụ:
 1. $person1 = new Person();
 2. $person1->name = 'John';
 3. $person2 = new Person();
 4. $person2->name = 'Jane';
Trong ví dụ trên, chúng ta tạo hai đối tượng $person1$person2 từ cùng một lớp Person, và gán giá trị cho thuộc tính $name của từng đối tượng.
Kiểu dữ liệu Object trong PHP cho phép bạn tạo các đối tượng và tương tác với chúng theo cách hướng đối tượng, đồng thời tận dụng các tính năng của lớp để tái sử dụng code và quản lý dễ dàng.

Ép kiểu dữ liệu trong PHP

Trong PHP, bạn có thể ép kiểu dữ liệu bằng cách sử dụng các toán tử hoặc hàm được cung cấp sẵn. Dưới đây là các phương pháp phổ biến để ép kiểu dữ liệu trong PHP:
 1. Ép kiểu tự động (Implicit Type Casting): PHP tự động chuyển đổi kiểu dữ liệu khi các phép toán được thực hiện giữa các kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ:
 1. $number = 10; // kiểu int$text = "20"; // kiểu string$result = $number + $text; // PHP sẽ tự động ép kiểu string "20" thành số nguyên 20echo $result; // Kết quả: 30
 1. Ép kiểu tường minh (Explicit Type Casting): Bạn có thể chủ động ép kiểu dữ liệu bằng cách sử dụng các toán tử hoặc hàm được cung cấp sẵn. Dưới đây là một số cách ép kiểu tường minh:
 • Ép kiểu sang kiểu số nguyên (integer):
 1. $number = 10.5; // kiểu float$integerNumber = (int)$number; // Ép kiểu float thành intecho $integerNumber; // Kết quả: 10
 • Ép kiểu sang kiểu số thực (float):
 1. $number = "10"; // kiểu string$floatNumber = (float)$number; // Ép kiểu string thành floatecho $floatNumber; // Kết quả: 10.0
 • Ép kiểu sang kiểu chuỗi (string):
 1. $number = 10; // kiểu int$stringNumber = (string)$number; // Ép kiểu int thành stringecho $stringNumber; // Kết quả: "10"
 • Ép kiểu sang kiểu boolean:
 1. $number = 0; // kiểu int$booleanValue = (bool)$number; // Ép kiểu int thành booleanecho $booleanValue; // Kết quả: false
 1. Ép kiểu qua hàm (Type Casting Functions): PHP cung cấp một số hàm để ép kiểu dữ liệu. Dưới đây là một số hàm phổ biến:
 • (int)$value hoặc intval($value): Ép kiểu sang kiểu số nguyên.
 • (float)$value hoặc floatval($value): Ép kiểu sang kiểu số thực.
 • (string)$value hoặc strval($value): Ép kiểu sang kiểu chuỗi.
 • (bool)$value hoặc boolval($value): Ép kiểu sang kiểu boolean.
Ví dụ:
 1. $number = "10"; // kiểu string$integerNumber = intval($number); // Ép kiểu string thành intecho $integerNumber; // Kết quả: 10
Lưu ý rằng ép kiểu dữ liệu có thể gây ra mất mát thông tin nếu không được thực hiện đúng cách. Hãy đảm bảo kiểm tra và xử lý kỹ càng khi ép kiểu dữ liệu để tránh các vấn đề không mong muốn.

Lời Kết

Trong PHP, có nhiều kiểu dữ liệu đa dạng và phong phú để lưu trữ và xử lý thông tin. Những kiểu dữ liệu cơ bản như số, chuỗi, boolean và mảng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web. Ngoài ra, PHP cũng hỗ trợ kiểu dữ liệu đối tượng cho phép định nghĩa và sử dụng các đối tượng theo ý muốn.
Đọc thêm  CDN là gì? Tổng quan về Content Delivery Network

Tags :

Chia sẻ ngay :

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Bảng Giá Thiết Kế Website Thương Hiệu Cho Doanh Nghiệp
Dịch vụ thiết kế website thương hiệu cho doanh nghiệp tại WEBBOX là một hành trình mang tính chiến lược,...
Set trong Java
Set trong Java là gì? Tất tần tật kiến thức về Set trong Java
Trong lĩnh vực lập trình chắc hẳn các bạn đã từng nghe về Set trong Java, Set là một cấu trúc dữ liệu...
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x

Tư vấn giải pháp website tốt nhất cho doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.