Bước đầu tiên là họp để thảo luận yêu cầu, nhu cầu của khách hàng. Các yêu cầu này bao gồm mục đích sử dụng website, tính năng cần thiết, phong cách thiết kế, v.v.